අපි ගැන

මීටර 300,000 ක භූමි ප්‍රදේශයක් ආවරණය වන අතර විවිධ විශේෂ ties යන් සහිත කාර්මික ශිල්පීන් 300 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ඇතුළුව 1450+ කාර්ය මණ්ඩලයක් සේවය කරයි.

සමාගම් ඉතිහාසය

හෘද pharma ෂධ සහ medicines ෂධ නිෂ්පාදනය කිරීමේ විශේෂ specialized තාවයෙන් යුත් සෑම වසරකම ඒපීඅයි වර්ග 30 ක නිෂ්පාදනය ටොන් 3000 ට වඩා වැඩි වන අතර නිමි සංයෝග 120 ක් ටැබ්ලට් මිලියන 8,000 කට වඩා වැඩිය.

    පාරිභෝගිකයින්ට ගුණාත්මක නිෂ්පාදන ලබා දීමට අපි උත්සාහ කරමු. තොරතුරු ඉල්ලන්න, නියැදිය සහ මිල ගණන්, අප අමතන්න!

    පරීක්ෂණයක්